[а-]


[а-]
bir çox sözlərdə mənfilik göstərən önşəkilçi; məs.: симметрия- асимметрия, нормальный-анормальный və s.

Русско-азербайджанский словарь. — Баку: Институт языковедения Академии Наук Азербайджанской Республики. . 1990.